Uruchamiamy konkurs na minigranty na inicjatywy wolontariackie

Uruchamiamy konkurs na minigranty na inicjatywy wolontariackie dla wolontariuszy Fundacji im. Kazimierza Wielkiego w ramach programu „Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” edycja 2023, organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który jest realizowany w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030. Od 2014 roku nasi wolontariusze zgłaszają pomysły na wykorzystanie środków uzyskanych z ogólnopolskiej zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”.

W ramach tego programu wolontariusze Fundacji mogą zgłaszać swoje autorskie pomysły do realizacji. Cel projektów: dowolny, zgodny z celami statutowymi Fundacji im. Kazimierza Wielkiego, aktywizujący i wspierający społeczności lokalne.

Organizacja minigrantów dla wolontariuszy będzie rodzajem wyróżnienia i docenienia najbardziej aktywnych spośród naszych wolontariuszy, ale także pozwolą wolontariuszom czuć sprawstwo w podejmowanych działaniach, bez ograniczania się do pomocy w działaniach prowadzonych przez innych. Minigranty, przy naszym wsparciu organizacyjnym, będą szkołą działalności społecznej w NGO dla naszych wolontariuszy.

Regulamin konkursu na minigranty na inicjatywy wolontariackie

I. Informacje ogólne

1. Regulamin określa warunki konkursu pn. „Konkurs na minigranty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności edycja 2023”.

2. Operatorem konkursu na terenie Polski jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie (zwany dalej: Fundacją) https://www.fkw.edu.pl/.

3. Konkurs jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (zwany dalej: NIW-CRSO) w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.

4. Celem konkursu jest:

a) zachęcanie do aktywności wolontariackiej,

b) wsparcie oddolnych działań wolontariackich na rzecz dobra wspólnego i lokalnej społeczności, zgodnych z celami statutowymi Fundacji,

c) rozwój i wzmacnianie kompetencji wolontariackich,

d) promocja wolontariatu i idei Korpusu Solidarności.

poprzez dofinansowanie do realizacji autorskich inicjatyw wolontariackich na terenie całego kraju.

5. Konkurs adresowany jest do wolontariuszy Fundacji im. Kazimierza Wielkiego.

6 W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie do maksymalnej wysokości 2.000,00 złotych.

II. Warunki formalne

1. O minigranty może ubiegać się grupa inicjatywna wolontariuszy Fundacji złożona z co najmniej 2 osób, w tym lidera, który w dniu złożenia wniosku jest osobą pełnoletnią oraz posiada aktywny profil wolontariusza w Systemie Obsługi Wolontariatu (zwanym dalej: SOW) https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl, przez co rozumie się posiadanie aktualnej oferty pomocy i/lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca.

2. Wnioski muszą spełniać następujące warunki formalne:

a) wniosek konkursowy został złożony w terminie, w sposób i według wzoru podanego w regulaminie,

b) wniosek jest wypełniony kompletnie i czytelnie,

c) inicjatywa będzie realizowana na terenie Polski,

d) planowane działania odbędą się i zostaną sfinansowane w okresie do 31.12.2023 r.,

e) inicjatywa ma charakter działań wolontariackich, które będą ukierunkowane na rzecz lokalnej społeczności i/lub pobudzają aktywność wolontariacką oraz jest zgodna z celami statutowymi Fundacji,

f) wniosek został złożony przez grupę inicjatywną złożoną z co najmniej 2 wolontariuszy, przy czym lider jest osobą pełnoletnią, a wszyscy członkowie grupy inicjatywnej posiadają aktywny profil w SOW,

g) inicjatywy nie mogą być realizowane na rzecz Operatora,

h) minigrant nie może stanowić wkładu własnego do innych projektowi/lub działań.

3. Przyznawanie minigrantów odbywa się w drodze konkursu, co oznacza, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

III. Nabór i ocena wniosków

1. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym w terminie do 20.12.2023 roku lub do wyczerpania puli środków.

2. Wnioski według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu można składać:

a) w wersji elektronicznej przesyłając wniosek na adres: fundacja.fkw@gmail.com (w tytule maila należy wpisać: Wniosek na minigrant);

b) w wersji papierowej w biurze Fundacji;

c) pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, ul. Kurantowa 4/130, 20-836 Lublin.

3. Wzór wniosku można pobrać ze strony https://www.fkw.edu.pl/uruchamiamy-konkurs-na-minigranty-na-inicjatywy-wolontariackie/ oraz w wersji papierowej w biurze Fundacji.

4. Wypełniony wniosek należy złożyć w 1 egzemplarzu w terminie nie później niż do dnia 20.12.2023, przy czym:

a) w przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej – do godz. 23:59,

b) w przypadku wniosku składanego w formie papierowej – do godz. 16:00,

c) w przypadku wniosku składanego pocztą tradycyjną liczy się data wpłynięcia do biura Fundacji.

5. Ocena wniosków składa się z etapu oceny formalnej i etapu oceny merytorycznej.

6. W pierwszym etapie oceny wnioski podlegają sprawdzeniu przez Fundację wymogów formalnych, zgodnie z kartą oceny formalnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

7. Drugi etap oceny stanowi ocena merytoryczna według kryteriów wskazanych w karcie oceny merytorycznej (załącznik nr 2), która dokonywana jest przez Kapitułę złożoną z od 1 do 2 przedstawicieli Fundacji.

8. Kapituła zastrzega sobie prawo do przyznania minigrantu w pełnej lub niepełnej wnioskowane kwocie

9. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od ich postanowień.

10. W związku z naborem prowadzonym w trybie ciągłym, informacje o inicjatywach, którym zostanie przyznane finansowanie, będą ogłaszane niezwłocznie na stronie: https://www.fkw.edu.pl/uruchamiamy-konkurs-na-minigranty-na-inicjatywy-wolontariackie/.

IV. Rodzaje kosztów, które mogą być finansowane

1. W ramach przyznanego minigrantu można finansować zakup towarów i/lub usług służących bezpośrednio zrealizowaniu zaplanowanych działań i osiągnięciu zakładanych we wniosku celów.

2. Kwalifikowalne wydatki poniesione w ramach inicjatywy muszą spełniać następujące warunki:

a) są niezbędne i adekwatne dla zrealizowania zaplanowanych działań,

b) są racjonalnie skalkulowane i zgodne ze stawkami rynkowymi,

c) są zgodne z budżetem we wniosku,

d) są faktycznie poniesione w toku i w okresie realizowanej inicjatywy,

e) są udokumentowane (np. umowami, fakturami),

f) są zgodne z calami statutowymi Fundacji,

g) są zgodne z przepisami prawa obowiązującego powszechnie.

3. Z minigrantu nie można finansować:

a) wydatków nie związanych z zaplanowanymi działaniami i/lub poniesionymi poza okresem inicjatywy,

b) wkładów własnych i działań będące częścią innego projektu,

c) wynagrodzeń lidera lub członków grupy wolontariuszy realizującej inicjatywę,

d) kosztów administracyjnych zadania,

e) wydatków dot. prowadzenia odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego i gospodarczej,

f) wydatków związanych z realizacją celów politycznych i religijnych,

g) innych niewynikających z charakteru inicjatywy lub niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

V. Realizacji inicjatyw wolontariackich

1. Realizacja inicjatywy jest możliwa w terminie od dnia podpisania z Operatorem umowy o współpracy przy realizacji inicjatywy do dnia zakończenia realizacji, jednak nie później niż do dn. 31.12.2023 roku.

2. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji, wydatkowania, dokumentowania realizacji inicjatywy oraz sprawozdawczości w tym zakresie określa regulamin konkursu oraz umowa.

3. Realizator zobowiązany jest do realizacji działań i zapłaty poniesionych kosztów w zakresie zgodnym z wnioskiem oraz umową.

4. Wszelkie zmiany w zakresie realizacji mogą być dokonywane wyłącznie po uzyskaniu zgody Fundacji.

5. Środki z minigrantu można wydatkować poprzez:

a) dostarczanie dokumentów księgowych (np. faktury, rachunki) z odroczonym terminem płatności do biura Fundacji lub na maila Fundacji,

b) zaliczki na zakup towarów i/lub usług (gotówka),

c) zakup usług w oparciu o umowę zlecenie/o dzieło, zawartą pomiędzy Fundacją a wykonawcą,

d) refundację poniesionych wydatków (gotówka lub przelew na rachunek bankowy lidera).

6. Grupa wolontariuszy jest zobowiązana realizować działania za wiedzą i zgodą podmiotu, na rzecz którego zamierza zrealizować inicjatywę oraz posiada odpowiednie zgody zezwolenia podmiotu, na terenie którego realizowane są działania (np. wydarzenie plenerowe, event sportowy, piknik sąsiedzki itp.).

7. Lider jest zobowiązany do złożenia sprawozdania w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji inicjatywy, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Fundację. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

8. Podczas realizacji inicjatywy grupa inicjatywna może korzystać z nieodpłatnego wsparcia opiekuna inicjatywy ze strony Fundacji, którego rolą jest wspieranie grupy w realizacji i rozliczeniu inicjatywy.

9. W trakcie inicjatywy będzie tworzona fotorelacja. Zdjęcia wykonane w trakcie realizacji inicjatyw będą udostępnione publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym poprzez profil Fundacji w celach promocji oraz kształtowania pozytywnego wizerunku wolontariatu, będą udostępniane na stronie www, w mediach społecznościowych, publikacjach i innych materiałach reklamowych elektronicznych i drukowanych Fundacji. Zdjęcia będą opatrzone znakami graficznymi indywidualizującymi – logiem Fundacji, KdsPP, NIW-CRSO, Programu KS. Zdjęcia będą ujawnione podmiotowi finansującemu projekt tj. NIW-CRSO w celu kontrolnym, jak i promocyjnym. Publikacja wizerunku w mediach społecznościowych oznacza, iż wizerunek będzie udostępniany podmiotom zarejestrowanym w USA: Facebook INC, Google LLC lub Microsoft Corporation.

10. Realizatorzy zobowiązani są do informowania, że inicjatywa jest finansowana przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego i NIW-CRWO ze środków „Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030”.

11. W przypadku nierzetelnej realizacji lub sprawozdania z inicjatywy w sposób niezgodny z regulaminem konkursu i umową, Fundacja może żądać zwrotu przyznanego minigrantu w całości lub jego części.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Operator – Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, z siedzibą w Lublinie, ul. Kurantowa 4/130, 20-836 Lublin.

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z:

a) wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych w celach związanych z realizacją konkursu na minigranty, zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-RODO,

b) oświadczeniem o byciu poinformowanym przez wszystkich uczestników nt. celu zbierania danych osobowych oraz o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, możliwości ich sprostowania, prawa do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

3. Zgromadzone przez Operatora dane oraz informacje zawarte we wniosku będą gromadzone i przetwarzane do celów realizacji, promocji sprawozdawczości projektu „Korpus Solidarności – Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030”.

4. Osoby uczestniczące w inicjatywach akceptują, iż wszystkie podjęte w ich ramach działania oraz związane z wykonawcami dane osobowe mogą zostać upubliczniane w szczególności na stronie internetowej Operatora oraz w innych formach przekazu publicznego realizowanego przez Operatora.

5. Nadesłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że grupa wolontariuszy posiada prawa autorskie do nadesłanego pomysłu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie i na stronie internetowej Fundacji.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo przedłużenia lub przerwania konkursu z uzasadnionych przyczyn.

3. W kwestiach dotyczących interpretacji zapisów oraz przebiegu konkursu nieprzewidzianych regulaminem decyzję podejmuje Fundacja.

4. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

5. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie www: https://www.fkw.edu.pl/uruchamiamy-konkurs-na-minigranty-na-inicjatywy-wolontariackie/, telefonicznie: 730-363-355, 691-018-871, e-mailowo: fundacja.fkw@gmail.com oraz w siedzibie Fundacji.

Załączniki do regulaminu:

1) Wniosek konkursowy

2) Karta oceny formalnej i merytorycznej

3) Wzór sprawozdania

4) Deklaracja Lidera Projektu

Dołącz do naszego Newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, publikacjach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego, zapisz się do naszego newslettera.